Cons: Charles sometimes lunges while escape blocking,both missing his target or getting tossed awholesale nfl jerseysside because his median of mass gets too distant forward. Some defensive ends can beat him with nfl kids jerseyspure size, and Charles has difficulty sealing the brink opposition bigger defenders. It namely nnfl jerseys on saleever uncommon apt perceive him convey a fine initial beat,then lose control of his defender.Charcheap nfl jerseysles does never have elite hands, and he also had some concentration dewon short passes. While henfl jerseys cheap has sound athleticism and receiving skills, he namely not one elite athlete within the Vernon Dwholesale jerseys cheapavis/Jermichael Finley class. Opponents are never going to must gameplan apt stop him.Charles wanfl nike jerseys wholesales arrested among March as driving under the affect.Conclusion: Charles namely a traditional Westcheap new nfl nike jerseys Coast Offense type of fixed abolish yet his diagram status may be hurt by the truth that a highcheap nfl jerseyser ratio of teams not longer covet that kind of player. Many are looking as a Finley-Davis type nfl kids jerseysof deep threat from the slot,while a few teams prefer the Giants prefer 270-pound, thumping bloccheap nfl jerseyskers. Charles falls somewhere inbetween, and he fits best in a system favor that the Houston Texcheap nfl nike jerseys wholesaleans or the Carolina Panthers, where he can block in-line and threaten the deep medium of the fiewholesale jerseysld. Charles namely not 70-catch threat,but he can be a versatile starter who delivers 40-50 recediscount nfl jerseysptions and contributes apt the floor game.NFL Comparison: Owen Daniels, Houston Texans.More Shutnew nfl nike jerseysdown 50: ? ?

A coastal Nature Park in the making

By Vince Attard

 

 

 

Please Click on one of the National Flags Below to read the text in the Desired Language

 

 

 

 

 

Bhala sit tan-Natura 2000 id-Dwejra hija magħrufa għall-ġeoloġija, paleontoloġija, ekoloġija, ornitoloġija u bħala pajsaġġ. Matul iż-żmien l-attività ntensa tal-bniedem wasslet għal sfreġju fuq wiċċ is-sit. Id-Dwejra Life Project tnieda f'April 2004 bil-ħsieb li tieqaf il-ħsara li kienet qegħda ssir lill-ambjent waqt li l-ekonomija lokali tieħu spinta billi jitjiebu s-servizzi turistiċi. Fit-twettieq tal-proġett in-Nature Trust ( Malta) kellha l-appoġġ shih tal-MEPA u tal-WWF Italy kif ukoll tal-Ministeru t'Ghawdex u tal-Kunsill Lokali ta' San Lawrenz. Bil-għan li tikseb il-fondi meħtieġa in-Nature Trust (Malta) ressqet talba formali lill-Unjoni Ewropea biex il-proġett jiġi kkunsidrat taħt l-iskema Third Countries bir-riżultat li f'Mejju ta' l-2003 l-proġett kiseb l-approvazzjoni tat-tim evalwattiv tal-Life. Il-proġett gie fdat f'idejn id-Dwejra Steering Committee li qasam ix-xogħol f'erba' stadji:

Fl-ewwel stadju il-kumitat ħaseb biex jiġbor id-data li fuqha kellu jissejjes il-proġett.

It-tieni stadju kien wieħed ta' konsultazzjoni mas-sieħba kollha; għal dan il-għan saru numru ta' laqgħat ma' dawk kollha li kellhom xi nteress fil-proġett: l-entitajiet tat-turizmu ta' Malta u ta' Għawdex, l-għaqdiet ta' l-għaddasa, sidien tas-dgħajjes u tal- boathouses, Din l-Art Ħelwa, il-Kurja u oħrajn.

It-tielet stadju ffoka fuq xogħol ta' konservazzjoni bħal tiswija ta' ħitan tas-sejjieħ, ġbir ta' skart u arranġamenti għal parkeġġ ta' karozzi. Il-mod ta' kif kellhom jinqasmu ż-żoni tal-Marine Protected Area ġie ttrattat f'dan l-istadju wkoll.

Ir-raba' stadju kellu bħala mira il-preparazzjoni ta' senjalazzjoni, kwadri ta' spjega, videos bl-informazzjoni, fuljetti edukattivi u taħriġ ta' wardens u gwidi tas-sit.

Hu ttamat li meta l-proġett jitlesta, id-Dwejra tikseb il-klassifika ta' UNESCO World Heritage Site.    


Back to Top  

 

 

 

 

Dwejra is an important Natura 2000 site known for its geological, palaeontological, ecological, ornithological and landscape value. Over the years intense human activity in the area resulted in the site's serious deterioration. The Dwejra Life Project started in April 2004 with the aims of reversing the degradation of the area, conserving the environment, providing a better tourist product and aiding the local economy. The main partners of Nature Trust (Malta) were MEPA - the local environment agency - and WWF Italy as well as two major stakeholders – the Ministry for Gozo and the San Lawrenz Local Council. To obtain the necessary financial resources Nature Trust ( Malta) decided to make a viable proposal to the European Union for consideration under the LIFE Third Countries scheme and in May2003 the LIFE evaluation team accepted the Dwejra project. The Dwejra Steering Committee planned the project in four stages:

Stage 1 involved the compilation of data which would serve as the base on which to plan the project;

Stage 2 consisted of the consultation process. Meetings were   held with all stakeholders such as the tourism authorities of Gozo and Malta, the diving associations, the boatmen, the fishermen, the tour operators, the boathouse owners, Din l-Art Ħelwa, the Church authorities and others;

Stage 3 focused on the implementation of conservation works such as the restoration of rubble walls, the clearing of debris and organizing parking. The zonation of the Marine Protected Area was also tackled at this stage;

Stage 4 dealt with signage, interpretation panels, information videos, education leaflets and the training of wardens and site guides.

When the project is completed it is hoped that Dwejra will be classified as a UNESCO World Heritage Site.

Back to Top

 

 

Back to Top

 

Back to Top

 

 

Dwejra è un luogo importante di Natura 2000 conosciuto per il relativo valore geologico, paleontologico, ecologico, ornithological e di paesaggio. Negli anni l'attività umana intensa nella zona ha provocato il deterioramento serio del luogo. Il progetto di vita di Dwejra ha cominciato nel mese di Aprile del 2004 allo scopo di invertire la degradazione della zona, conservazione dell'ambiente, fornire un prodotto turistico migliore ed aiutare l'economia locale. I soci principali di Nature Trust (Malta) erano MEPA - l'agenzia dell'ambiente locale - e WWF Italia così come due consegnatari importanti - il ministero per Gozo ed il Comune del locale di San Lawrenz. Per ottenere i mezzi finanziari Nature Trust (Malta) ha deciso di presentare una proposta possibile ala Unione Europea per considerazione sotto la Life paesi del terzo mondo In Maggio 2003 la squadra di valutazione della Life ha accettato il progetto Dwejra. Il comitato di coordinamento di Dwejra ha progettato il progetto in quattro fasi:

La prima fase ha coinvolto la compilazione dei dati che servirebbero da base su cui progettare il progetto;

La seconda fase ha consistito del processo di consultazione. Le riunioni sono state tenute con tutti i consegnatari come le autorità di turismo di Gozo e di Malta, le associazioni di diving, i pescatori, gli operatori turistici , i proprietari dei boathouses,Din l-Art Ħelwa, le autorità della chiesa ed altre;

La terza fase ha messo a fuoco sull'esecuzione degli impianti di conservazione quali il ripristino delle pareti del rubble, lo schiarimento dei residui ed il parcheggio d'organizzazione. Inoltre la zonatione della zona marina protetta è stato affrontato in questa fase;

La quarta fase si è occupata del signage, dei pannelli di interpretazione, dei videos informativi, degli opuscoli di formazione e dell'addestramento dei guardiani e delle guide del luogo.

Quando il progetto è completato si spera che Dwejra sia classificato come luogo di eredità del mondo dell'Unesco.

Back to Top